Actonel 5 Mg 28 Film Tablet
Endikasyonlar
Actonel, menopoz sonrası dönemdeki kadınlarda osteoporoz tedavisinde veosteoporozun önlenmesinde endikedir. Actonel, uzun süreli (3 aydanfazla), günde 7.5 mg veya daha fazla dozda prednison veya eşdeğerdesistemik kortikosteroid tedavisi gören erkeklerde ve kadınlarda kemikkütlesinin korunmasında ve artırılmasında endikedir.

Kontrendikasyonlar
İlacın içindekiherhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılık.  Hipokalsemi (bkz.uyarılar/önlemler).  Ciddi böbrek yetmezliği (kreatinin klirensi <30 ml/min.)

Uyarılar ve Önlemler
Polivalan katyon (kalsiyum, magnezyum, demir ve alüminyum gibi) içerenyiyecek, içecek (su dışında) ve ilaçlar, Actonelin emiliminibozabileceğinden birlikte kullanılmamalıdır. Bu nedenle, hastalarınActonelin kanıtlanmış faydalarını görebilmeleri için Actonel tabletigünün ilk yiyecek ya da içeceğinden en az 30 dakika önce ya da gününherhangi bir saatinde alınan yiyecek ya da içecekten en az iki saat araile almaları gerekmektedir. Menopoz sonrası osteoporozun tedavisindebifosfonatların etkinliği düşük kemik mineral dansitesi (kalça veyalumbar spin Kemik Mineral Yoğunluğu T-skoru < -2.5 Standart Sapma)ve/veya tekrarlayan kırık ile ilişkilendirilir. İleri yaş veya klinikrisk faktörleri tek başına bifosfonat ile osteoporoz tedavisinebaşlamak için neden değildir. Bifosfonatların, Actonel dahil, çok yaşlıkadınlarda (>80 yaş)etkinliğini destekleyen kanıt sınırlıdır.Bifosfonatların bir kısmı, özafajite ve özofagus ülserine nedenolmaktadırlar. Bu nedenle, hastaların doz uygulama talimatlarına (bkz.kullanım şekli ve dozu) dikkat etmeleri gerekmektedir. Geçmişindedarlık veya akalazya gibi özofagus geçiş veya boşaltımını engelleyenözofagus hastalıkları olanlar veya tablet alımından sonraki en az 30dakika boyunca ayakta, dik durumda durmaları mümkün olamayanhastalarda, risedronat özel bir dikkatle kullanılmalıdır. Hekim,buhastalara doz uygulama talimatlarının önemini vurgulayarakanlatmalıdır. Actonel tedavisine başlanmadan önce, hipokalsemi tedaviedilmelidir. Diğer kemik hastalıkları ve mineral metabolizmasıbozukluklarının (örneğin, paratiroid fonksiyon bozuklukları, D vitamineksikliği) Actonel tedavisine başlanırken tedavi edilmesigerekmektedir. Gebelik ve laktasyon: Kategori C. Hamile kadınlarüzerinde Actonel ile yapılmış yeterli çalışma yoktur. Actonel hamileliksırasında sadece olası yararın, anne ve fetus açısından doğurabileceğitehlikeden daha fazla olduğu düşünüldüğünde kullanılmalıdır. Araç vemakine kullanımına etkileri: Araç ve makine kullanımı üzerine bilinenherhangi bir etkisi yoktur.

Etkileşimler
Klinik araştırmalarda, kullanılan diğer ilaçlarla klinik açıdan anlamlıetkileşime rastlanmamıştır. Eğer istenirse Actonel, östrojen ilebirlikte kullanılabilir. Polivalan katyon (örneğin, kalsiyum,magnezyum, demir ve alüminyum) içeren yiyecek ve ilaçların bir aradaalınması, Actonelin emilimini bozabilir (bkz.uyarılar/önlemler).Actonel sistemik yolla metabolize edilmez, P450 enzimlerini etkilemezve proteinlere bağlanma düzeyi düşüktür..

Yan Etkiler
Gastrik ve özofagial ülser ve disfaji yapabilir. Ancak aşağıdaki yanetkilerin çoğunun şiddeti hafif-orta düzeydedir ve plasebo kullanangruplardakine benzerdir.. Bu çalışmalarda istenmeyen etkiler nedeniyletedavinin yarıda bırakılması gerekmemiştir. Bildirilen yan etkiler:Genel olarak; , Ağrı, sırt ağrısı, karın ağrısı, bitkinlik, göğüsağrısı, Kardiyovasküler sistem; Hipertansiyon, kardiyovasküler hastalıkSindirim sistemi; Bulantı, diyareHematolojik sistem; Anemi İskelet-kas sistemi; Artralji, eklemrahatsızlığı, myalji, bacak krampı, bursit, tendon hastalığı, kemikhastalığı Sinir sistemi; Depresyon, sersemlik, anksiyete, Solunumsistemi; Farenjit, rinit, dispne Deri ve ekleri; Döküntü, kaşıntıÜrogenital; Üriner sistem enfeksiyonu Nadiren duodenit, iritis, dililtihabı ve karaciğer fonksiyon testlerinde bozukluk bildirilmiştir.Laboratuar bulguları: Bazı hastalarda, serum kalsiyum ve fosfatdüzeylerinde erken, geçici, asemptomatik ve hafif azalmalargözlenmiştir.

Dozaj
Erişkinler için önerilen günlük doz, bir adet 5 mg tablettir.Yiyecekler, Actonelin emilimini bozar, bu nedenle, yeterinceemilebilmesi için hastaların Actoneli aşağıdaki şekillerde almalarıgerekmektedir:  günün ilk yemeğinden ya da ilk içeceğinden (sudışında) en az 30 dakika önce YA DA  günün herhangi bir saatindealınan yiyecek ya da içeceklerden en az 2 saat ara ile veya yatmadan enaz 30 dakika önce. Tablet bütün olarak yutulmalı, çiğnenmemeli veyaemilmemelidir. Actonel, mideye geçmenin kolaylaştırılması için ayakta,dik durulurken bir bardak suyla (≥ 120 ml) alınmalıdır. Actonel tabletalındıktan sonraki 30 dakika boyunca hastanın uzanmaması gerekmektedir(bkz. uyarılar/önlemler). Yaşlılar: Dozaj ayarlamasına gerek yoktur.Diyetle alınan kalsiyum ve D vitamini yeterli değilse, kalsiyum ve Dvitamini takviyesi düşünülmelidir. Çocuklar: Actonelin çocuklarda veadolesanlarda güvenilirliği ve etkinliği henüz kanıtlanmamıştır. Dozaşımı ve tedavisi: Actonel doz aşımı tedavisi ile ilgili spesifikhiçbir bilgi yoktur. Doz aşımı çok fazla olduğunda serum kalsiyumdüzeylerinin azalması beklenebilir. Bu hastaların bir kısmında dahipokalsemi belirti ve semptomları görülebilir. Actonelin bağlanmasıve absorpsiyonunun azaltılması için magnezyum, kalsiyum ya da alüminyumiçeren antasitler ya da süt verilmelidir. Doz aşımı çok fazlaolduğunda, absorbe edilmeyen ilacın çıkarılması için gastrik lavajuygulanması düşünülebilir.